Esperanto en la hispana intercivitana militoEsperanto in the Spanish Civil War

[afisxo]

Kvankam Esperanto historie estas “neŭtrala” lingvo kiu ne apartenas al iu aparta lando aŭ grupo, oni ja multflanke jam uzas la lingvon por temoj politikaj, religiaj, ideologiaj, ktp. Kiel vivanta lingvo, Esperanto estas perilo por ĉiaj homaj komunikiĝoj. Nesurprize, tiuj komunikiĝoj ofte koncernas politikon, religion, kaj aliajn disputatajn ideojn.

Parolinte pri la kanto de JoMo kiu populariĝis dum la intercivitana milito en Hispanujo, jen afiŝo en Esperanto el tiu periodo. Ĝin eldonis la respublikana registaro de Katalunio en 1937 kiel parto de kampanjo varbi eksterlandajn volontulojn al defendo de la hispana respubliko. Multaj iris al Hispanujo por raporti pri la milito aŭ eĉ batali flanke de la respublikanoj. Inter la partoprenantoj estis famuloj kiel George Orwell kaj Ernest Hemingway. Kompreneble, ankaŭ partoprenis esperantistoj. La kataluna registaro eĉ eldonis semajnan gazeton en Esperanto dum la milito.

La supra afiŝo montras du pugnojn kiuj ponardas Hispanujon el la faŝismaj reĝimoj en Germanujo kaj Italujo — aludante al la interveno de germanaj kaj italaj trupoj kontraŭ la hispanaj respublikanoj, ekzemple en la fifama aera bombado de la urbo Gerniko. La afiŝo tekstas: “Kion vi faras por eviti tion? Geesperantistoj el la tuta mondo agu energie kontraŭ la internacia faŝismo!”

Although Esperanto has historically been a “neutral” language belonging to no particular country or group, it has indeed been used for a wide variety of political, religious, and ideological purposes. As a living language, Esperanto is a vehicle for all sorts of human communication. Not surprisingly, those communications often deal with politics, religion, and other controversial ideas.

Speaking of the song by JoMo which was popularized during the Spanish Civil War, here’s a poster in Esperanto from that period. It was published in 1937 by the Republican government of Catalonia as part of a program to recruit foreign volunteers in defense of the Spanish Republic. Many traveled to Spain to report on the war and even fight for the Republicans. Participants included famous names like George Orwell and Ernest Hemingway. Naturally, Esperantists participated as well. The Catalonian government even published a weekly bulletin in Esperanto during the war.

The poster above shows two fists stabbing at Spain from the the fascist regimes in Germany and Italy — alluding to to the involvement of German and Italian troops fighting against the Republican forces, for example in the infamous aerial bombardment of the city of Guernica. The text reads: “What are you doing to stop this? Esperantists from around the world, take determined action against international fascism!”